czwartek, 04 luty 2016 10:21

Do 29 lutego rozliczenie zarobkujących emerytów i rencistów

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Docierają do nas głosy, że nie każdy, ma świadomość o obowiązku rozliczenia pracownika z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętajmy że takowy obowiązek ciąży na pracodawcy i niepełnosprawnym pracowniku.

Wyżej wspomniane rozliczenie to nic innego jak wystawienie przez pracodawcę zaświadczenia o wysokości przychodu za rok poprzedzający i przesłanie go do końca lutego do ZUS. W tym ro ku termin upływa 29 lutego.

 

Podobnie jak w przypadku zawiadomień o zatrudnieniu emeryta lub rencisty nie obowiązuje tu jednolity wzór informacji. Na pewno powinny się w niej znaleźć dane pozwalające na identyfikację płatnika składek oraz osoby pobierającej świadczenie emerytalno-rentowe – łącznie z numerem pobieranej emerytury lub renty.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.). w § 5 pkt.1 oraz 2  mówi o obowiązku przekazania zaświadczenia o dochodach zarówno pracodawcy jak i niepełnosprawnego pracownika. Powyższe rozporządzenie mówi rówież, o obowiązku poinformowania tylko o łącznej kwocie dochodu z roku ubiegłego, ale – z uwagi na zasady rozliczania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS – wskazane jest, aby oprócz kwoty ogólnej podać dochody osiągnięte w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. ZUS może wystąpić o uzupełnienie informacji w przypadku gdy pracodawca poda tylko kwotę zbiorczą.

Z obowiązku składania zaświadczeń o przychodach zwolniony jest pracodawca w następujących przypadkach:

  1. kiedy pracownik przed podjęciem zatrudnienia ukończyła powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej (aktualnie wiek ten uzależniony jest od daty urodzenia),
  2. pobiera świadczenie nieobjęte ograniczeniami zarobkowymi, jak np. rentę dla inwalidy wojennego, rentę dla inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, czy też rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do wspomnianych świadczeń, jeżeli ich śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową,
  3. podejmuje zatrudnienie lub działalność nieobjętą obowiązkiem ubezpieczeń emerytalno-rentowych – poza pewnymi wyjątkami,
  4. przez cały rok miała zawieszoną emeryturę z innych przyczyn niż uzyskiwanie przychodów.

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością wiąże się z koniecznością przygotowania różnego rodzaju zaświadczeń. Jedne pracodawca ma obowiązek wystawić inne są wystawiane na prośbę pracownika. Należy jednak pamiętać, iż ich błędne wypełnienie może skutkować roszczeniami ze strony pracownika oraz sankcjami ze strony ZUS. Dlatego przypominamy o prawidłowym wystawieniu i złożeniu do organu rentowego zaświadczeń o przychodach za 2015 rok do 29 lutego 2016 roku.

Źródło:
Przegląd ZUS i Płace

Podstawa Prawna:

  • art. 127 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.),
    • Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).
Read 6498 times
Jan Kita

Członek Zarządu